Loader
Elektros energijos tiekimas vartotojams
396
page-template-default,page,page-id-396,bridge-core-2.0.5,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.3.120,qode-theme-ver-19.2.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
 

Elektros energijos vartotojams

NAUJIENOS

  1. Patvirtinta 2020 m. persiuntimo paslaugos kaina e. vartotojams. Pridedama.
  2. Nuo 2020 m. sausio 1 d. AB „Akmenės cementas“ pradėjo naudoti ekologišką „žaliąją energiją“ taip išreikšdama atsakingą požiūrį į aplinkosaugos problemas ir patvirtintą faktą, jog realiai prisideda prie į aplinką išmetamo CO2 kiekio mažinimo.

 

AB „Akmenės cementas“ pagrindinė veikla yra cemento gamyba. Elektros energijos tiekimas yra papildoma bendrovės veikla. Apie 2 proc. pirktos elektros energijos AB „Akmenės cementas“ parduoda vartotojams esantiems skirstymo teritorijoje, o likusią el. energijos dalį suvartoja savo reikmėms.

AB Akmenės cementas elektros energetikos sektoriuje vykdo šias veiklas:

  • elektros skirstymo veiklą (2002.09.10 licencija Nr. ES-5);
  • visuomeninio elektros tiekimo veiklą (2002.09.10 licencija Nr. VET-5);
  •  garantinio elektros tiekimo veiklą;
  • nepriklausomo elektros tiekimo veiklą (2010.11.26 licencija Nr. L1-66 (NET)).

 

Visuomeninio elektros tiekimo ir garantinio elektros tiekimo paslaugų įmonė neteikia, nes visi aptarnaujamoje teritorijoje esantys vartotojai elektros tiekimo paslaugas perka iš nepriklausomo elektros tiekėjo.

2018 m. audito išvada pateikiama nuorodoje.

Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo AB „Akmenės cementas“ elektros tinklais tvarkos aprašas ir priedai.

AB Akmenės cementas skirstomasis elektros tinklas per 110/6 kV transformatorius yra sujungtas su elektros perdavimo tinklu ir per elektros skirstymo įrenginius su vidutinės įtampos AB „ESO“ skirstomuoju elektros tinklu. Prie įmonės skirstomojo elektros tinklo yra prijungti 12 vartotojų elektros įrenginiai. Šių vartotojų atžvilgiu įmonė teikia elektros persiuntimo paslaugą. Su paslaugos teikimo sąlygomis ir įkainiais (taikomais nuo 2019.01.01) galima susipažinti pasirinkus nuorodą » persiuntimo paslaugos įkainiai ir jų taikymo tvarka .
Elektros persiuntimo paslaugos kainą sudaro šios komponentės: 1) AB „LITGRID“ teikiamos elektros perdavimo paslaugos kaina; 2) AB „LITGRID“ teikiamų sisteminių paslaugų kaina; 3) Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kaina; 4) AB Akmenės cementas elektros skirstymo vidutinės įtampos tinklais paslaugos kaina; 5) AB Akmenės cementas elektros skirstymo žemos įtampos tinklais paslaugos kaina.

Į elektros skirstymo vidutinės ir žemos įtampos tinklais paslaugų kainas yra įskaičiuotos būtinos užtikrinti tinkamą skirstomojo elektros tinklo funkcionavimą AB Akmenės cementas veiklos sąnaudos už 2018 metus pateikiamos lentelėje.

Eil. Nr. Sąnaudų pavadinimas 2018 metai 2019 metai
Tūkst. EUR Proc. Tūkst. EUR Proc.
1. Personalo darbo užmokestis 43,56 31,7 47,23 32,7
2. Rinkodaros ir pardavimų 0,05 0,0 0,10 0,1
3. Administravimo sąnaudos; 16,70 12,2 35,16 24,4
4. Mokesčių sąnaudos; 0,81 0,6 1,15 0,8
5. Socialinio draudimo sąnaudos; 13,61 9,9 0,83 0,6
6. Remontų ir eksploatacines sąnaudos; 48,49 35,3 45,95 31,9
7. Turto nusidėvėjimas ir amortizacija; 12,94 9,4 11,18 7,7
8. Įvairios kitos sąnaudos, materialinės ir joms prilygintos sąnaudos; 1,27 0,9 2,60 1,8
Iš viso: 137,42 100,0 144,20 100,0

2019 m. skirstomajame elektros tinkle planuojama paskirstyti apie 140 000 MWh elektros energijos ir parduoti vartotojams apie 12 000 MWh elektros energijos.

Be elektros persiuntimo paslaugos, AB Akmenės cementas, teisės aktų nustatyta tvarka, teikia paslaugas naujiesiems vartotojams: elektros įrenginių prijungimas prie skirstomojo elektros tinklo, leistinosios naudoti galios keitimas, elektros tiekimo patikimumo kategorijos keitimas.

Detalią informaciją apie įmonės teikiamas paslaugas (įskaitant jų užsakymą ir nutraukimą) galite sužinoti susisiekę puslapio apačioje nurodytais kontaktais.
Daugiau informacijos apie elektros skirstymo veiklą rasite susipažinę su pateikiama naudinga informacija ir pasirinkę nuorodą » elektros skirstymas
Pavyzdinė elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties forma pateikiama šioje nuorodoje.
Pavyzdinė  elektros energijos persiuntimo sutarties forma pateikiama šioje nuorodoje.

Laisva elektros energijos rinka užtikrina konkurenciją, o elektros energijos vartotojui sudaroma galimybė pasirinkti patikimą ir konkurencingą nepriklausomą tiekėją.

AB „Akmenės cementas“,  vykdydamas nepriklausomo elektros tiekimo veiklą,  laisvojoje rinkoje perka elektros energiją savo ir aptarnaujamų vartotojų reikmėms. Didžiąją dalį pirktos elektros energijos bendrovė sunaudoja savo reikmėms, parduotos elektros energijos kiekis sudaro apie 2 %.

Vartotojai, perkantys elektros energiją iš AB „Akmenės cementas“,  kaip nepriklausomo elektros energijos tiekėjo, turi  galimybę,  atsižvelgdami į savo įmonių interesus, pasirinkti elektros energijos apskaitos tarifus. Priklausomai nuo vartotojų veiklos pobūdžio, suvartojamos elektros energijos kiekio, apkrovimo grafiko, siūlomi skirtingi elektros energijos apskaitos tarifai:

Vienos laiko zonos (vienkainis) / Dviejų laiko zonų (dieninė, naktinė) / 4-ių laiko zonų.

Elektros energijos kaina vartotojams nustatoma atsižvelgiant į rinkoje įsigyjamos  elektros energijos kainą ir vartotojų pasirinktus atsiskaitymo tarifus. Konkrečios elektros energijos pardavimo kainos numatomos sutartyse, kurios sudaromos  pasirinktinam  laikotarpiui.

Įmonėms, kurios savo objektams nepasirinko nepriklausomo elektros energijos tiekėjo, taikoma garantinio elektros energijos tiekimo kaina. Kaip rodo praktika, nepriklausomo elektros energijos tiekimo tarifai yra apie 10- 15%  mažesni už garantinio tiekimo tarifus. Kadangi garantinis elektros energijos tiekimas paprastai yra apie 0,75 EUR/kWh brangesnis negu nepriklausomas tiekimas, rekomenduojame pasirinkti nepriklausomą elektros energijos tiekėją.

Elektros vartotojai naujausią informaciją apie visus taikomus tarifus ir mokėjimus už patiektą elektrą kalendoriniais metais gali gauti susisiekę su įmonės atstovais žemiau nurodytais kontaktais.

Vadovaujantis LR Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis, AB „Akmenės cementas“ 2018-03-19 sudarė susitarimą su Energetikos ministerija dėl Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo, kuriuo AB „Akmenės cementas“ įsipareigojo per 2018 – 2020 m. šviesti ir konsultuoti energijos vartotojus energijos vartojimo efektyvumo didinimo klausimais ir tokiu būdu įgyvendinti susitartas energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo priemones.

2019 metais buvo gauti trys energijos vartotojų paklausimai, susiję su energijos vartojimo efektyvumo didinimu. Šiems vartotojams buvo pravestos konsultacijos aktualiomis elektros energijos vartojimo mažinimo apšvietimo srityje, didesnio efektyvumo elektros variklių naudojimo, reaktyvios energijos mažinimo ir nuostolių elektros tinkle mažinimo temomis.

2020 metais energijos vartotojams ir toliau planuojame skelbti informaciją apie energijos taupymo būdus AB „Akmenės cementas“ internetiniame puslapyje, vykti pas galutinius energijos vartotojus ir viešinti informaciją energijos efektyvumo klausimais bei teikti spaudinius su vartotojų energijos vartojimo analize.

Su energijos efektyvumo didinimu susijusi informacija:

1. Seminaro „Elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimas“ prezentacija.

2. Informacija susijusi su galimomis elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonėmis pateikiama nuorodoje.

3. Kaip sutaupyti?

4. Aktuali informacija.

5. WEG el. varikliai.

6. Šviestuvų keitimas į energiją taupančius administracinėse patalpose.

7. Aukštesniųjų harmonikų įtaka įvairių elektros įrenginių darbui

AB „Akmenės cementas“ vartotojų kreipimasį sprendžia laikydamasi Lietuvos Respublikos įstatymų. Esant itin sudėtingoms nurodytoms situacijoms ar aplinkybėms, jų nagrinėjimas ir atsakymo pateikimas gali užtrukti iki 30 kalendorinių dienų nuo vartotojo kreipimosi pateikimo. Jei kreipimais dėl pagrįstų priežasčių neišnagrinėjamas ir atsakymas Vartotojui neparengiamas iki termino pabaigos, apie tai Vartotojas informuojamas raštu, nurodant vėlavimo priežastį ir planuojamą nagrinėjimo užbaigimo ir atsakymo pateikimo datą.

Nagrinėjant vadovaujamasi pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo, taip pat įstatymo viršenybės, objektyvumo, nešališkumo, nepiktnaudžiavimo teisėmis ir tarnybinio bendradarbiavimo principais. Vartotojų kreipimasi priima, nagrinėja ir atsako Remonto planavimo grupė. Vartotojų kreipimasis gali būti pateiktas įmonės darbuotojams, atsiunčiamas paštu, elektroniniu būdu ar pateikiami per Valstybės institucijas.Vartotojų kreipimasis gali būti pateikiamas laisva forma. Vartotojas turinio teisingumą patvirtina savo parašu. Kai Vartotojas skundžia situaciją, kuri jau buvo išnagrinėta ir nurodo papildomas aplinkybes, turinčias įtaką nagrinėjimui, Vartotojo kreipimasis priimamas ir atliekami numatyti Vartotojo registravimo, nagrinėjimo ir atsakymo pateikimo veiksmai. Jei Vartotojo netenkina pateiktas atsakymas, Vartotojas gali kreiptis į valstybines institucijas: Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos taryba.

Informacijos šaltiniai, kuriuose pateikiama suprantama informacija apie poveikį aplinkai, įskaitant šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir radioaktyviųjų dalelių atliekų kiekius, susidariusius dėl elektros energijos gamybos per praėjusius metus:

1. Europos Aplinkos Agentūra;

2. Europos branduolinę saugą reguliuojančių institucijų grupė;

3. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija;

4. Tarptautinė atominės energetikos agentūra;

5. Valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (RATA).

Naudinga informacija elektros energijos vartotojams:

1.  Europos komisijos parengtas energijos vartotojams skirtas klausimų-atsakymų sąrašas;

2. Elektros tinklų naudojimosi taisyklės;

3. Elektros energijos kainų palyginimo informacinė sistema;

4. Energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai yra apibrėžiami 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/E;

5. Kita naudinga informacija;

6. Atmintinė elektros energijos vartotojams pateikiama čia.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA.

Kilus klausimams dėl energijos vartojimo efektyvumo didinimo prašau kreiptis į vyriausiąjį energetiką Gintą Butkevičių telefonu 8 614 74 108 arba elektroniniu paštu butkevicius@cementas.lt .