Buveinė:
J.Dalinkevičiaus g. 2,

LT-85118 Naujoji Akmenė, Lietuva

Įmonės kodas: 153009143

PVM mokėtojo kodas: LT530091413

Į pradžią Rašyti laišką Svetainės medis Paieška Lt En Ru

Elektros energijos vartotojams

B „Akmenės cementas" pagrindinė veikla yra cemento gamyba. Elektros energijos tiekimas yra papildoma bendrovės veikla. Apie 7 proc. pirktos elektros energijos AB „Akmenės cementas" parduoda vartotojams esantiems skirstymo teritorijoje, o likusią el. energijos dalį suvartoja savo reikmėms.

AB Akmenės cementas elektros energetikos sektoriuje vykdo šias veiklas:

elektros skirstymo veiklą (2002.09.10 licencija Nr. ES-5);

visuomeninio elektros tiekimo veiklą (2002.09.10 licencija Nr. VET-5);

 garantinio elektros tiekimo veiklą;

nepriklausomo elektros tiekimo veiklą (2010.11.26 licencija Nr. L1-66 (NET)).

Visuomeninio elektros tiekimo ir garantinio elektros tiekimo paslaugų įmonė neteikia, nes visi aptarnaujamoje teritorijoje esantys vartotojai elektros tiekimo paslaugas perka iš nepriklausomo elektros tiekėjo. 

2015 m. audito išvada pateikiama nuorodoje.  

Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo AB "Akmenės cementas" elektros tinklais tvarkos aprašas ir priedai

Elektros skirstymas:
AB Akmenės cementas skirstomasis elektros tinklas per 110/6 kV transformatorius yra sujungtas su elektros perdavimo tinklu ir per elektros skirstymo įrenginius su vidutinės įtampos AB "LESTO" skirstomuoju elektros tinklu. Prie įmonės skirstomojo elektros tinklo yra prijungti 12 vartotojų elektros įrenginiai. Šių vartotojų atžvilgiu įmonė teikia elektros persiuntimo paslaugą. Su paslaugos teikimo sąlygomis ir įkainiais (taikomais nuo 2015.01.01) galima susipažinti pasirinkus nuorodą » persiuntimo paslaugos įkainiai ir jų taikymo tvarka .
Elektros persiuntimo paslaugos kainą sudaro šios komponentės: 1) AB "LITGRID" teikiamos elektros perdavimo paslaugos kaina; 2) AB "LITGRID" teikiamų sisteminių paslaugų kaina; 3) Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kaina; 4) AB Akmenės cementas elektros skirstymo vidutinės įtampos tinklais paslaugos kaina; 5) AB Akmenės cementas elektros skirstymo žemos įtampos tinklais paslaugos kaina.

Į elektros skirstymo vidutinės ir žemos įtampos tinklais paslaugų kainas yra įskaičiuotos būtinos užtikrinti tinkamą skirstomojo elektros tinklo funkcionavimą AB Akmenės cementas veiklos sąnaudos už 2015 metus pateikiamos lentelėje.

2015 metai

Eil. Nr.

Sąnaudų pavadinimas

Tūkst. EUR

Proc.

1.

Technologinės ir savųjų reikmių sąnaudos

29,7

23,4

2.

Personalo darbo užmokestis

26,03

20,5

3.

Rinkodaros ir pardavimų

0,06

0,0

4.

Administravimo sąnaudos;

14,61

11,5

5.

Mokesčių sąnaudos;

0,95

0,7

6.

Socialinio draudimo sąnaudos;

8,04

6,3

7.

Remontų ir ekspoatacines sąnaudos;

36,51

28,8

8.

Turto nusidėvėjimas ir amortizacija;

9,15

7,2

9.

Įvairios kitos sąnaudos, materialinės ir joms prilygintos sąnaudos;

1,65

1,3

10.

Palūkanos

0

0,0

11.

Iš viso:

126,7

100,0

Planuojama, kad 2016 m. įmonės veiklos sąnaudos sudarys 91,16 tūkst. Eur, o 2017 m. - 93,05 tūkst. Eur.

2015 m. įmonė skirstomajame elektros tinkle paskirstė 133 704 MWh elektros energijos, vartotojams pardavė 6 970 MWh elektros energijos. 2015 metais valdymo organų nariams apskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais, tenkančios energetinei veiklai, neatskaičius mokesčių - 8102 Eur.

2016 m. skirstomajame elektros tinkle planuojama paskirstyti apie 128 215 MWh elektros energijos ir parduoti vartotojams apie 6 970 MWh elektros energijos.

2013-2014 m. AB Akmenės cementas kartu su naujos technologinės linijos statyba yra modernizavusi skirstomąjį elektros tinklą. Buvo pastatyta nauja moderni 6 kV skirstykla bei 7 transformatorinės pastotės (bendra galia - 12 MW). Investicijų suma sudarė 7,9 mln. Lt. Artimiausiu metu įmonė skirstomojo elektros tinklo plėtros/investicijų nenumato.  

Be elektros persiuntimo paslaugos, AB Akmenės cementas, teisės aktų nustatyta tvarka, teikia paslaugas naujiesiems vartotojams: elektros įrenginių prijungimas prie skirstomojo elektros tinklo, leistinosios naudoti galios keitimas, elektros tiekimo patikimumo kategorijos keitimas.

Detalią informaciją apie įmonės teikiamas paslaugas (įskaitant jų užsakymą ir nutraukimą) galite sužinoti susisiekę puslapio viršuje nurodytais kontaktais.
Daugiau informacijos apie elektros skirstymo veiklą rasite susipažinę su pateikiama naudinga informacija ir pasirinkę nuorodą » elektros skirstymas
Pavyzdinė elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties forma pateikiama šioje nuorodoje .
Pavyzdinė  elektros energijos persiuntimo sutarties forma pateikiama šioje nuorodoje

Nepriklausomas elektros tiekimas:
Laisva elektros energijos rinka užtikrina konkurenciją, o elektros energijos vartotojui sudaroma galimybė pasirinkti patikimą ir konkurencingą nepriklausomą tiekėją.

AB „Akmenės cementas",  vykdydamas nepriklausomo elektros tiekimo veiklą,  laisvojoje rinkoje perka elektros energiją savo ir aptarnaujamų vartotojų reikmėms. Didžiąją dalį pirktos elektros energijos bendrovė sunaudoja savo reikmėms, parduotos elektros energijos kiekis sudaro apie 7 %. 

Vartotojai, perkantys elektros energiją iš AB „Akmenės cementas",  kaip nepriklausomo elektros energijos tiekėjo, turi  galimybę,  atsižvelgdami į savo įmonių interesus, pasirinkti elektros energijos apskaitos tarifus. Priklausomai nuo vartotojų veiklos pobūdžio, suvartojamos elektros energijos kiekio, apkrovimo grafiko, siūlomi skirtingi elektros energijos apskaitos tarifai:

 Vienos laiko zonos (vienkainis) / Dviejų laiko zonų (dieninė, naktinė) / 4-ių laiko zonų.

Elektros energijos kaina vartotojams nustatoma atsižvelgiant į rinkoje įsigyjamos  elektros energijos kainą ir vartotojų pasirinktus atsiskaitymo tarifus. Konkrečios elektros energijos pardavimo kainos numatomos sutartyse, kurios sudaromos  pasirinktinam  laikotarpiui.

Įmonėms, kurios savo objektams nepasirinko nepriklausomo elektros energijos tiekėjo, taikoma garantinio elektros energijos tiekimo kaina. Kaip rodo praktika, nepriklausomo elektros energijos tiekimo tarifai yra apie 10- 15%  mažesni už garantinio tiekimo tarifus. Kadangi garantinis elektros energijos tiekimas paprastai yra apie 0,75 EUR/kWh brangesnis negu nepriklausomas tiekimas, rekomenduojame pasirinkti nepriklausomą elektros energijos tiekėją.

Elektros vartotojai naujausią informaciją apie visus taikomus tarifus ir mokėjimus už patiektą elektrą kalendoriniais metais gali gauti susisiekę su įmonės atstovais žemiau nurodytais kontaktais.

Vartotojų kreipimosi pateikimo tvarka


AB „Akmenės cementas" vartotojų kreipimasį sprendžia laikydamasi Lietuvos Respublikos įstatymų. Esant itin sudėtingoms nurodytoms situacijoms ar aplinkybėms, jų nagrinėjimas ir atsakymo pateikimas gali užtrukti iki 30 kalendorinių dienų nuo vartotojo kreipimosi pateikimo. Jei kreipimais dėl pagrįstų priežasčių neišnagrinėjamas ir atsakymas Vartotojui neparengiamas iki termino pabaigos, apie tai Vartotojas informuojamas raštu, nurodant vėlavimo priežastį ir planuojamą nagrinėjimo užbaigimo ir atsakymo pateikimo datą.

Nagrinėjant vadovaujamasi pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo, taip pat įstatymo viršenybės, objektyvumo, nešališkumo, nepiktnaudžiavimo teisėmis ir tarnybinio bendradarbiavimo principais. Vartotojų kreipimasi priima, nagrinėja ir atsako Remonto planavimo grupė. Vartotojų kreipimasis gali būti pateiktas įmonės darbuotojams, atsiunčiamas paštu, elektroniniu būdu ar pateikiami per Valstybės institucijas.Vartotojų kreipimasis gali būti pateikiamas laisva forma. Vartotojas turinio teisingumą patvirtina savo parašu. Kai Vartotojas skundžia situaciją, kuri jau buvo išnagrinėta ir nurodo papildomas aplinkybes, turinčias įtaką nagrinėjimui, Vartotojo kreipimasis priimamas ir atliekami numatyti Vartotojo registravimo, nagrinėjimo ir atsakymo pateikimo veiksmai. Jei Vartotojo netenkina pateiktas atsakymas, Vartotojas gali kreiptis į valstybines institucijas: Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos taryba.

Informacijos šaltiniai, kuriuose pateikiama suprantama informacija apie poveikį aplinkai, įskaitant šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir radioaktyviųjų dalelių atliekų kiekius, susidariusius dėl elektros energijos gamybos per praėjusius metus: 

1. Europos Aplinkos Agentūra

2. Europos branduolinę saugą reguliuojančių institucijų grupė ;

3. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija ;

4. Tarptautinė atominės energetikos agentūra ;

5. Valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (RATA) .

 

Naudinga informacija elektros energijos vartotojams:

1.  Europos komisijos parengtas energijos vartotojams skirtas klausimų-atsakymų sąrašas.

2. Elektros tinklų naudojimosi taisyklės. 

3. Elektros energijos kainų palyginimo informacinė sistema.  

4.  Aktuali informacija. 

5. Informacija susijusi su galimomis elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonėmis pateikiama nuorodoje .

6. Energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai yra apibrėžiami 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/E.

7. Kita naudinga informacija.

8. Atmintinė elektros energijos vartotojams pateikiama čia .   

 

 

 

KONTAKTINĖ INFORMACIJA:

Tel. (8 425) 58397, el. p. butkevicius@cementas.lt

 

UAB "Interneto svetainių dizainas"